ความสำคัญของตาราง MRP

 ** ข้อสังเกตุและข้อพึงควรระวังเมื่อเสาะหาระบบ Software MPS/MRP  

  NETSYS MRP TABLE   ** ตาราง MRP ผลของการคำนวณ MPS/MRP ต้องอยู่ในรูปตาราง MRP เท่านั้น ** 

       ตาราง MRP ของ  NETSYS MRP  เปรียบเทียบกับ ตาราง  MRP ของ  SAP B1

 

             สิ่งที่เป็นหัวใจของระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ควรจะต้องเป็นระบบการวางแผนการผลิตและระบบการวางแผนการคำนวณหาวัสดุ (  Master Production Scheudle ( MPS)  & Material Requirement Planning (MRP ) )

          เหตุผลเพราะในทุกๆวันเราจะทำงานอย่างไร การผลิตสินค้าในองค์กรเราจึงจะมีคุณภาพ ของเสีย (NG) น้อยที่สุด และการผลิตสามารถทันกำหนดส่งออร์เดอร์ของลูกค้าทุกๆออร์เดอร์ หรือมากที่สุดเท่าที่กำลังการผลิตของเราจะมีได้ 

         ดังนั้นการปฎิบัติงานการผลิตหรือแผนกอื่นๆทั้งองค์กรจะต้องยึดถือแผนที่เดียวกัน นั่นคือ  MPS/MRP Table   นั่นคือวันนี้ฝ่ายผลิตควรจะต้องผลิตสินค้า หรือ งานระหว่างทำ item code ไหน จำนวนเท่าไหร่ และเมื่อไหร่   เดือนนี้ฝ่ายจัดซื้อควรจะต้องสั่งซื้อวัตถุดิบ  item code  ไหน จำนวนเท่าไหร่ และเมื่อไหร่   และระบบ MRP ที่แท้จริงจะมีความสามารถที่จะแนะนำเราว่าควรจะผลิตงานไหน( Item code ) ขึ้น Lot การผลิตครั้งเดียว  ( รวม lot การผลิตในกรณีที่ระบบทราบว่า เป็น common item ตัวเดียวกันและตกในวันต้องการสัปดาห์เดียวกัน ) เพื่อช่วยลดเวลาประหยัดทรัพยากร ไม่ว่าจะผลิตหรือ สั่งซื้้อมากกว่า 50  % ในการผลิตแบบไม่มีการคำนวณรวม LOT    

          ดังนั้นระบบที่จะต้องถูกพิสูจน์และให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ ควรจะต้องเป็นระบบ MPS และ MRP นี้ว่า Software ทำงานถูกต้องจริงหรือไม่ เพราะเป็นแกนกลางของระบบการวางแผนเพื่อผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  ส่วนที่เหลือไม่มีอะไรที่ซับซ้อน

         ระบบซอฟแวร์การผลิตโรงงานหรือ MPS/MRP ของแท้  จะต้องเป็นการคำนวณ MRP CACULATION ของระบบ software ในพารามิเตอร์ต่างๆที่ถูกต้องเพื่อสร้างแผนผลิตและแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบของ item code ทุกๆระดับชั้น ( low level ) และทุกๆช่วงเวลาที่ถูกต้องอัตโนมัติและเป็นปัจจุบัน (real-time)    

      ผลการคำนวณต้องเป็นตาราง MRP TABLE  ชัดเจน  ( เหมือนซอฟแวร์ต่างประเทศเช่น  SAP )  ต้องสามารถพิสูจน์การคำนวณย้อนกลับได้  SOFTWARE การคำนวณปรับแผนผลิตในทุกๆวัน หรือแผนต่างๆ  ในวันถัดๆไปต้องถูกต้องเป็นปัจจุบันและอัตโนมัติ  นั่นคือ Software จะต้องคำนวณการปรับแผนให้เราเป็นปัจจุบันในทุกๆวันได้ถูกต้อง   เพื่อฝ่ายวางแผน หรือเจ้าหน้าที่จะได้ใช้แผนนี้ในการดำเนินการผลิตสั่งผลิตของแต่ละแผนก หรือ สั่งซื้อวัตถดุิบ ทุกๆ Part Code อย่างถูกต้องตลอดเวลา   

       เมื่อแผนทุกอย่างถูกต้องและอัพเดทในทุกๆวันถูกต้องกับของจริงในหน้างานทุกๆวัน  ระบบก็จะได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากพนักงานในองค์กร  ก็จะเกิดการร่วมมือทำงานเป็น Standard Procedure  ที่ดีในทุกๆวัน  ความสำเร็จของการวางระบบ ERP/MRP ขององค์กรจึงจะเกิดขึั้น   

       ดังนั้น ระบบ MRP  ของแท้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ องค์กรต้องสามารถนำ MRP TABLE ที่ได้ไปปฎิบัติงานแล้วแก้ปัญหาที่โรงงานประสบอยู่แล้วเห็นผลได้อย่างชัดเจน  มิใช่เพียงการคำนวณแบบง่ายๆ เช่นคำนวณจาก BOM หรือพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง   เช่นการจอง stock  หรืออื่นๆ หรือผู้ใช้ ( users ) ต้องใส่แผนหรือข้อมูลเอง ซึ่งมิใช่ระบบ MRP ของแท้และไม่สามารถแก้ปัญหาหรือใช้ทำงานได้จริง     


Powered by MakeWebEasy.com