*  ซอฟแวร์วางแผนการผลิตขั้นสูง/Advanced Planning  /การจัดตารางการผลิต Production Scheduling **

 Netsys Scheduler  APS System     คือ ระบบซอฟแวร์ Graphical การวางแผนการจัดตารางการผลิต / การวางแผนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมขั้นสูง   ( Production Scheduling, Advanced Planning )  โรงงานอุตสาหกรรมทั้งประเภทการผลิตแบบขบวนการไม่ต่อเนื่อง ( Discrete ) และ การผลิตแบบขบวนการต่อเนื่อง  ( Continues Process )

 

 

 

 

 


 

 

      *** สนใจ  ข้อมูลเพิ่มเติม  Advanced Planning / Production Scheduling  เพื่อแก้ปัญหาการวางแผนการผลิตโรงงาน   กรุณาติดต่อ:  089-0035991   *

       ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้ หรือไม่     

       1.  มีออร์เดอร์จากลูกค้า  แต่ไม่รู้จะวางแผนการผลิต แบบไหน งานไหนก่อนดี   ทำให้การวางแผนการใช้เครื่องจักร  กำลังคนผิดพลาด  วันที่ควรจะเปิดหรือไม่เปิดพนักงานทำโอที  ( Overtime)  หรือไม่ก็ไม่แน่ใจ  การส่งงานลูกค้าล่าช้า ผิดพลาด   การบริหารต้นทุน เวลาการทำงาน ผิดพลาดบ่อยครั้ง  ยิ่งนานวัน  องค์กรยิ่งกำไรยิ่งลดลง     

      2. ผูู้วางแผนใช้โปรแกรมการวางแผนจาก excel อยูู่แล้ว แต่ไม่สะดวก  ถ้าจำนวนสินค้า หรือ ขบวนการการผลิตซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น excel  ก็รับไม่ไหว ช้า และต้องมาคำนวณปรับใหม่ทุกๆครั้งแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย  และความรู้ก็จำกัดเฉพาะบุคคล  ไม่สามารถเป็น softwate วางแผนการผลิตและเป็นฐานข้อมููลขององค์กรตลอดไปได้  และอื่นๆ  

                 ****         รับปรึกษาปัญหาการวางแผนการผลิตของทุกๆโรงงานอุตสาหกรรม  ****                  

 ***  ความแตกต่างระหว่าง   Production Planning,  Advanced Planning and Production Scheduling *


 

 

 

 

 

 

 ** ภาพแสดงการเปรียบเทียบ User Interface ของโปรแกรม  Netsys Scheduler กับ  Scheduler Software จากต่างประเทศ **


 

 

โปรแกรมการวางแผนการผลิต Netsys Production Scheduling  เป็น Graphical  Advanced Production Scheduling Software
**************************************************************************************************************************
การจัดตารางการผลิตให้ประโยชน์มากมายแก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ข้อดีหลักบางประการของการดำเนินการจัดตารางการผลิตที่มีประสิทธิภาพคือ:

1. การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม: การจัดตารางการผลิตทำให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากร เช่น แรงงาน เครื่องจักร และวัสดุ ได้รับการจัดสรรและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนและประสานงานกิจกรรมการผลิต ธุรกิจสามารถลดเวลาว่าง ลดปัญหาคอขวด และเพิ่มการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิต: การกำหนดเวลาที่มีประสิทธิภาพช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดการหยุดทำงานและความล่าช้าที่ไม่จำเป็น ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุและกำจัดความไร้ประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มผลผลิตโดยรวม ด้วยการระบุและจัดการกับข้อจำกัดด้านการผลิต การจัดกำหนดการช่วยให้การดำเนินงานราบรื่นขึ้นและเพิ่มผลผลิต
3. ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง: การจัดตารางการผลิตที่เหมาะสมช่วยในการจัดการระดับสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการปรับการผลิตให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ความต้องการ ธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงการผลิตมากเกินไปหรือการผลิตน้อยเกินไป ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง ลดความเสี่ยงของการสต็อกสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง
4. ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น: การจัดตารางการผลิตที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น ด้วยการรับประกันการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงเวลา ธุรกิจต่างๆ จึงสามารถปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และได้รับความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด
5. ลดเวลาในการผลิต: ด้วยการจัดตารางการผลิตที่วางแผนไว้อย่างดี ธุรกิจต่างๆ จึงสามารถลดเวลาในการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้สำหรับการประมวลผลและจัดส่งคำสั่งซื้อ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การจัดลำดับงาน และขจัดระยะเวลารอคอยที่ไม่จำเป็น ธุรกิจต่างๆ จึงสามารถลดเวลาในการผลิต ทำให้สามารถปฏิบัติตามคำสั่งซื้อได้เร็วขึ้นและบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
6. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว: กำหนดการผลิตช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง สภาวะตลาด และการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิด ด้วยการมีระบบการจัดตารางเวลาที่มีโครงสร้าง ธุรกิจสามารถปรับแผนการผลิต มอบหมายทรัพยากรใหม่ และรองรับคำสั่งซื้อเร่งด่วนหรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. การลดต้นทุน: การจัดตารางการผลิตที่มีประสิทธิภาพช่วยในการระบุและขจัดความไร้ประสิทธิภาพ ลดการหยุดทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนช่วยลดต้นทุนโดยการลดต้นทุนการผลิต ค่าแรง และเวลาว่างของอุปกรณ์ให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น
8. การตัดสินใจที่ดีขึ้น: การมีภาพรวมที่ชัดเจนของกระบวนการผลิต การกำหนดเวลาช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น โดยให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการวางแผนกำลังการผลิต การจัดสรรทรัพยากร และปัญหาคอขวดของการผลิต ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์
9. การสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น: การจัดตารางการผลิตอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นระหว่างแผนกต่างๆ ภายในบริษัท ช่วยให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตระหนักถึงแผนการผลิต ลำดับเวลา และข้อกำหนดด้านทรัพยากร ส่งเสริมการประสานงานและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
10. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ด้วยการใช้กำหนดการผลิต ธุรกิจสามารถติดตามและวัดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการผลิต ปริมาณงาน และการใช้ทรัพยากร ข้อมูลนี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร
โดยรวมแล้ว การจัดตารางการผลิตนำมาซึ่งประสิทธิภาพ การประหยัดต้นทุน ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการตัดสินใจที่ดีขึ้น ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ บรรลุความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และยังคงสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมของตนได้ 

   ******* * ตัวอย่าง feature บางส่วนของ  NETSYS SCHEDULER APS   ******

 1. สร้างแผนจัดตารางการผลิตให้เหมาะสมกับเครื่องจักร ในแต่ละ item code ของ งานระหว่างทำ หรือ สินค้า อัตโนมัติ
  2. What-IF Analysys และ Drag & Drop interface เมื่อผู้วางแผนต้องการปรับแผนให้ตรงความตัองการในหน้างาน เช่น ฝ่ายขายขอเร่งออร์เดอร์บางออร์เดอร์หรือหลายๆออร์เดอร์ให้ผลิต       ก่อนเพื่อส่งลูกค้าด่วนก่อน หรือสถานการณ์การเกิดเครื่องจักรเสียกระทันหัน ( Machine  Break down )  หรือแผนการหยุดเครื่องจักรเพื่อบำรุงรักษา ( Machine Preventive Plan ) และอื่นๆ  ผู้วางแผนสามารถจับ    งานที่ต้องการลากวางตำแหน่งใหม่ที่ต้องการได้ทันที ( Drag & Drop ) ซอฟแวร์จะทำการปรับแผนทั้งระบบให้อัตโนมัติโดยทันที ( Automatic Scheduling Plan Adjustment )
  3. สามารถวางแผนได้หลายวิธี เช่น มาก่อนทำก่อน ( FCFS ) , กำหนดส่งก่อนทำก่อน  ( EDD )  และอื่นๆ แบบ Forward Scheduling
  4. การวางแผนจัดตารางการผลิตโดยลดเวลาการตั้งเครื่อง ( Minimize Setup Time )
  5. การเปรียบเทียบหลายๆแผนการจัดตารางการผลิต ( Comparison of Multi Scheduling Plan )  
  6. การวางแผนจัดตารางการผลิต โดย Priority Job   ...  และอื่นๆ
 2. 7. ระบบการจัดตารางการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแบบอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น โรงานผลิตยา  ,  เครื่องดื่ม  , นรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ 

        User Interface ระบบโปรแกรมจัดตารางการผลิต  NetSys Scheudler  เปรียบเทียบกับโปรแกรมจัดตารางการผลิตต่างประเทศ
 

 


                                 *** สนใจ  ข้อมูลเพิ่มเติม  Advanced Planning / Production Scheduling  กรุณาติดต่อ :  089-0035991    ***

Netsys Production Scheduling ( Advanced Planning ) โปรแกรมการจัดตารางการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ( Flow Shop, Job Shop )

Production Scheduling, Advanced Planning in Hours View Mode 

 

 Production Scheduling, Advanced Planning in Days View Mode 

 

 Production Scheduling, Advanced Planning in Weeks View Mode 

 

Production Scheduling, Advanced Planning in Months View Mode 

 

 Production Scheduling, Advanced Planning in Years View Mode 

image
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้