Netsys Production Scheduling System by Erp Factory Soft Co.,Ltd.

ระบบซอฟแวร์ Graphical การวางแผนการจัดตารางการผลิต ( Production Scheduling, Advance Planning ) ของโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

 


Netsys Production Scheduling  เป็น Graphical Production Scheduling Software จุดประสงค์เพื่อให้ผู้วางแผนการผลิต ( Planner ) ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดตารางการผลิตที่ซับซ้อนให้กับงานการผลิต ( Order, Work Order ) เพื่อให้สินค้า ( F/G) หรือ งานระหว่างทำแต่ละขั้นตอน ( Work in process ) เหมาะสมกับเครื่องจักรทุกๆเครื่อง ในทุกๆขบวนการ ( Process ) โดยอัตโนมัติ  นอกจากนี้ผู้วางแผนยังสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้เองตามความเหมาะสมในหน้างาน ( Drag & Drop and Auto Planning Adjustment ) ด้วยการ Drag & Drop เช่น การแทรกงานเร่งด่วน หรือ อื่นๆ ระบบทำการปรับแผนการผลิตของทุกๆเครื่องจักรให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุดในทันที

    ผลที่ได้รับคือองค์กรสามารถบริหารการใช้เครื่องจักรและเวลาการทำการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ใช้เวลาการทำงานสั้นที่สุด การส่งงานสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลาในทุกๆคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ( Optimize and Line Balance Scheduling Software )

ตัวอย่าง feature บางส่วน

1. สร้างแผนจัดตารางการผลิตให้เหมาะสมกับเครื่องจักร ในแต่ละ item code ของ งานระหว่างทำ หรือ สินค้า อัตโนมัติ
2. What-IF Analysys และ Drag & Drop interface เมื่อผู้วางแผนต้องการปรับแผนให้ตรงความตัองการในหน้างาน เช่น ฝ่ายขายขอเร่งออร์เดอร์ บางออร์เดอร์หรือหลายๆออร์เดอร์  ให้ผลิตก่อน ส่งก่อนด่วน
หรือ สถานการณ์เกิดเครื่องจักรเสียกระทันหัน ( Machine  Break down )  หรือ แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร์ ( Machine Preventive Plan )   และอืนๆ สามารถจับงานที่ต้องการลากวาง ตำแหน่งที่ต้องการได้ไหม่ทันที ซอฟแวร์จะทำการปรับแผนทั้งระบบให้อัตโนมัตทันที
3. สามารถวางแผนได้หลายวิธี เช่น มาก่อนทำก่อน ( FCFS ) , กำหนดส่งก่อนทำก่นอ ( EDD ) , เวลาผลิตสั้นที่สุดทำก่อน ( SPT ) , มูลค่าสูงที่สุดทำก่อน ... etc
และแบบ Backward และ Fordward Scheduling
4. รายงานตรวจสอบ งานไหนมีปัญหาจะส่งไม่ทันกำหนด หรือ งานไหนทำได้ตามกำหนดส่ง  เพื่อการปรับแผนและอื่นๆ
5. การเปรียบเทียบหลายๆแผนการจัดตารางการผลิต ( Comparison of Multi Scheduling )
6. การวางแผนจัดตารางการผลิต โดย Priority Job   ...  และอื่นๆ

7. ระบบการจัดตารางการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแบบอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น โรงานผลิตยา  ,  เครื่องดื่ม  , นรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ  


Netsys Production Scheduling ( Advanced Planning ) โปรแกรมการจัดตารางการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ( Flow Shop, Job Shop )

Production Scheduling, Advanced Planning in Hours View Mode 

 

 Production Scheduling, Advanced Planning in Days View Mode 

 

 Production Scheduling, Advanced Planning in Weeks View Mode 

 

Production Scheduling, Advanced Planning in Months View Mode 

 

 Production Scheduling, Advanced Planning in Years View Mode 

 

image
image
Powered by MakeWebEasy.com