บริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี่ซอฟท์ จำกัด  ERP FACTORY SOFT CO., LTD.

       เราคือทีมงาน บริษัทพัฒนาซอฟแวร์ ( Softwarte House ) ทางด้านซอฟแวร์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทุกระบบโดยตรง  ไม่ว่าจะเป็นระบบการวางแผนการผลิต MPS  ระบบ MRP  ,WMS , การจัดตารางการผลิต  Advance Planning  และการควบคุมความถูกต้องด้วยระบบ BARCODE ทั้งโรงงาน อื่นๆ


 

**  NETSYS ERP/MRP SYSTEM  ระบบงานซอฟแวร์ ERP/MRP SYSTEM  เพื่อควบคุมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม  มีระบบหลักๆดังนี้  ** 
1. ระบบการจัดซื้อ ( PURCHASE SYSTEM )  
2. ระบบการขาย ( SALES & FORECAST SYSTEM ) 
*  3. ระบบการวางแผนการผลิตและการคำนวณหาวัสดุ ( MPS/MRP SYSEM ) ( MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING ) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต  
4. ระบบสินค้าคงคลัง & BARCODE ( INVENTORY & BARCODE SYSTEM ) 
5. ระบบการเดินขบวนการผลิตในโรงงาน (MES & SHOP FLOOR CONTROL)
6. ระบบติดตามการผลิตแบบทันเวลา  ( REAL-TIME PRODUCTION MONITORING SYSTEM)
7. ระบบการควบคุมการส่งผลิตภายนอกโรงงาน (เช่น การส่งงานไปชุบ กับ Supplier ข้างนอก เช่นชุบทองแดง อื่นๆ )(OUT-SOURCING ) 
8. ระบบการบรรจุภัณฑ์สินค้า & BARCODE /QR CODE (PACKING SYSTEM) 
9. ระบบการออกอินวอยซ์การขาย  (INVOICING SYSTEM) 
10. ระบบการควบคุมการทำงานทุกๆระบบที่กล่าวมาด้วย ระบบ BARCODE/QR CODE   
11. ระบบการวางแผนการผลิตขั้นสูง,การจัดตารางการผลิต (ADVANCED PLANNING , PRODUCTION SCHEDULING )( ระบบโปรแกรมเสริม) 

12. ระบบอื่นๆ เช่น การคำนวณประสิทธิภาพเครื่องจักรและคนงาน (OEE) , ระบบต้นทุน ( COSTING ) , ระบบการคำนวณ MRP FOR TOOLING   
กับโรงงานผลิตชิ้นส่วน ( PART) และชิ้นส่วนประกอบ ( ASSEMBLY ) ยานยนต์  งานประกอบ อิเล็กทรอนิกส์  ที่มีความซับซ้อน และโรงงานประเภทอื่นๆ    

13 ระบบ NETSYS ERP/MRP SYSTEM  ใช้ SQL SERVER 2019 หรือสูงกว่า เป็นฐานข้อมูล 

** 1.4   ระบบ  NETSYS ERP/MRP SYSTEM   ยังมีรุ่นเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชียอดนิยม  คือ โปรแกรม  Express   สมบูรณ์แบบเพื่อให้แผนกบัญชีออกงบการเงินได้ทันที       

  **  สนใจรายละเอียด  DEMO SOFTWARE  การเขียนโปรแกรมเพื่อโรงงาน  หรืออื่นๆ  กรุณาติดต่อ โทร. :  089-0035991   **  

 

     ** แผนภาพระบบ  Netsys Erp/MRP System Version  ใหม่ **

 

   **   โปรแกรม วางแผนและจัดตารางการผลิตชั้นสูง  ( NETSYS SCHEDULER ) ** 

 

    * โปรแกรม Monitoring System  ** 

 


     ** NETSYS ERP /MRP SYSTEM  :  คือซอฟแวร์ ERP/MRP  ที่เน้นในการแก้ปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยใช้ระบบ MRP ที่แท้จริง เป็นหัวใจในการแก้ปัญหา  เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบหลายๆชั้น (ASSEMBLY PARTS) , CNC PARTS , SINGLE PART ,  อิเลคทรอนิคส์  ซึ่งมีความซับซ้อนของการประกอบและการคำนวณ และโรงงานอื่นๆทุกประเภทที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก ระบบ MRP  **

    Netsys Erp/Mrp System  ใช้หลักการวิธีการคำนวณทฤษฎี MPS/MRP แท้จริง  เหมือนกับ ERP/MRP ต่างประเทศ  SAP R3 .. etc   **

   *** บริษัท ERP FACTORY SOFT CO.,LTD. เรารับประกัน Software และ Implementation กับโรงงานลูกค้า 100 %  *

      **  ระบบ NETSYS ERP/MRP  มีประโยชน์ดังนี้ **

        แผนการผลิต และ MRP ที่ได้รับถูกต้อง จะรู้ว่าจะผลิตอะไร ใช้อะไร ทุกแผนกมีหน้าที่ทำงานในเชิงรุก ซอฟแวร์ทำให้รู้ล่วงหน้าว่าแผนกตัวเองจะมีงานอะไรเข้ามา ทำให้มีเวลาเตรียมงานล่วงหน้า แผนกจัดซื้อจัดซื้อวัตถุดิบอะไร ในรหัสอะไร  จำนวนที่ถูกต้อง (MRP)  แผนก W/H การเก็บวัตถุดิบจะไม่มากเกินจำเป็น ( หรือจะมากก็ขึ้นกับเรา ) การติดตามการผลิตอย่าง REAL-TIME   ปัญหาการเปิดคำสั่งผลิตแต่ไม่มีวัตุดิบหรืองานประกอบ (MATERIAL SHORTAGE PROBLEM ) จะต้องไม่เกิดขึ้น  ปัญหางานรอเครื่อง  เครื่องรองาน จะต้องลดลงหรือไม่มีเลย  ควบคุมได้งานดีมากกว่างานเสีย ( OK ,NG ) การส่งสินค้าต้องตรงตามกำหนด  รายงานต้นทุน รายงานประสิทธิภาพเครื่องจักร ( OEE ) อื่นๆ **

        ** ข้อสังเกตุ :  ระบบ MPS/MRP คืออะไร  มีความสำคัญกับโรงงานอย่างไร **

    * ERP/MRP SOFTWARE  ความสามารถหลักที่ระบบ MRP จะต้องมีคือ ซอฟแวร์จะมีหน้าที่สร้างแผนการทำงานของทั้งโรงงานให้ได้อย่างถูกต้อง ( ตาราง MRP ) พร้อมทั้งทำการปรับแผนให้เป็นปัจจุบันอัตโนมัติ  และ MRP TABLE  ตัวนี้เป็นเครื่องมือหลักในการแก้ปัญหาของโรงงานในทุกๆด้าน  

    ระบบ ERP SYSETM  ของโรงงานอุตสาหกรรมจะมีสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่คือ ระบบ MRP ( Material Requirements Planning ) คือระบบการวางแผนการคำนวณหาวัสดุและคำนวณแผนการผลิตล่วงหน้าเสมอ สิ่งที่ได้คือการรับประกันว่าทุกๆครั้งที่ทำการออกแผนการผลิตและเปิดคำสั่งผลิตจะต้องมีความพร้อมของวัตถุดิบที่จะทำการผลิตเสมอ ( ทำให้โรงงานไม่มีปัญหาในการผลิต  งานรอเครื่อง เครื่องรอวัตถุดิบ    อื่นๆ  .. )  และยังมีประโยชน์จากแผน MRP ที่แท้จริงนี้อีกมาก ปัญหาที่พบเจอในท้องตลาดคือการที่มี SOFTWARE บางตัวที่ไม่ได้ใช้การคำนวณ MRP ที่ถูกต้องตามทฤษฎี ( MRP THEORY) ( อาจใช้การจองวัตถุดิบหรืออื่นๆ ) ทำให้ผลที่ได้คือ การสร้างแผนการผลิตและแผนการเตรียมหรือสั่งซื้อวัตถุดิบไม่ถูกต้องทำให้ ลูกค้ามากมายไม่มั่นใจในระบบ  ERP/MRP SOFTWARE   

  ผลเสียถ้าใช้  MRP SOFTWARE  ที่ไม่ใช่ของจริง  คือการคำนวณแผนการทำงานของทุกๆแผนกไม่ถูกต้อง การ GENERATE  แผนการผลิตและแผนการสั่งซื้อหรือเตรียมวัตถุิบผิดพลาด  ไม่ถูกต้องตามข้อมูลจริงที่หน้างาน ทำให้ผู้ใช้งาน ( Planner & Users ทุกแผนก ) เกิดความไม่เชื่อมั่นในข้อมูลที่ได้รับจากซอฟแวร์ที่ผิดพลาดเหล่านั้น  นำมาซึ่งการยกเลิกการใช้ระบบซอฟแวร์กลับไปใช้ excel เหมือนเดิม ทำให้การทำระบบ ERP/MRP นี้ล้มเหลวได้  

    แต่ถ้าใช้ระบบซอฟแวร์  ERP/MRP SYSETM ที่มีการคำนวณตาม MRP THEORY ที่ถูกต้อง และได้รับการยืนยันจากผู้จำหน่ายซอฟแวร์ พร้อมทั้ง ได้รับการพิสูจน์และความมั่นใจกับพนักงานทุกๆ ในเรื่องประสิทธิภาพของซอฟแวร์ในทุกด้าน  เช่น การวางแผนการผลิตและการคำนวณ  MRP ถูกต้องในทุกๆครั้ง พร้อมทั้งทุกๆขบวนการซอฟแวร์มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและใช้งานทุกๆจุดเช่น  จำนวน INVENTORY ติดลบไม่ได้   จำนวนการเดินขบวนการผลิต ( OK,NG QTY)  แผนกที่รับจะป้อนจำนวนมากกว่าที่จำนวนที่ส่งมาจริงไม่ได้  .. อื่นๆเป็นต้น  เมื่อระบบซอฟแวร์ถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานที่ถูกต้อง ก็จะเป็นกรอบการทำงานให้พนักงานทุกแผนกต้องทำงานให้ถูกต้องเท่านั้น (ของหาย ต้องหาสาเหตุมาให้ได้ )  ทุกๆขบวนการต้องมีเหตุผล ทำให้ป้องกันการทุจริต ประกอบกับการคำนวณการปรับแผน ( MPS/MRP ) ที่ถูกต้องทุกๆครั้งทำให้มีวัตถุดิบที่จะผลิตตลอดตามแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ ORDER และส่งงานลูกค้าครบถ้วนอย่างเร็วและมีคุณภาพที่สุด  ระบบ SOFTWARE ERP/MRP แท้จริงต้องสามารถรับประกันสิ่งเหล่านี้ได้ 

 *ภาพตารางผลการคำนวณ  MRP TABLE  ของ  NETSYS ERP/MRP SYSTEM  ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นและเป็นหัวใจของระบบการวางแผนทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรม 

  **  ระบบ MRP ของแท้จะต้องคำนวณจากพารามิเตอร์ 6 ตัวในทุกๆ LEVEL ของทุกๆสูตรการผลิตดังนี้  1. Gross Requirements 2. Scheduled Receipts  3. On Hand Quantity 4. Net Requirements  5. Plan Order Receipt  6. Plan Order Release **

 ** ตาราง MRP   **      

เราคือทีมงานโปรแกรมเมอร์ และนักวิเคราะห์ระบบของบริษัทพัฒนาซอฟแวร์ต่างประเทศ  กว่า 20ปี ( ซอฟแวร์เฮ้าร์ญี่ปุ่น 18 ปี  ซอฟแวร์เฮ้าร์อินเดีย 3 ปี  )  เราเชี่ยวชาญการพัฒนาระบบซอฟแวร์โรงงานอุตสาหกรรมครบวงจร  

      ภาพแสดงทฤษฎีการคำนวณ MRP ของ SAP  และ  NETSYS  SOFTWARE ของบริษัท Erp Factory Soft Co., Ltd.  


   **  ตาราง  MRP ของ NETSYS  ERP/MRP SYSTEM   เปรียบเทียบกับตาราง  MRP ของ SAP  **

  *** ตาราง  MRP ของ SAP  ***


  ** ระบบ NETSYS ERP/MRP SYSTEM  คือระบบซอฟแวร์โรงงานที่มีจุดประสงค์และรับประกันการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโรงงานเป็นสำคัญ ฟีเจอร์และขั้นตอนการทำงานทุกหน้าจอต้องถูกต้อง 100 % และทำงานง่ายที่สุด  แก้ปัญหาการเปิดผลิตไม่ได้เพราะขาดวัตถุดิบ แก้ปัญหางานรอเครื่อง  งานรอวัตถุดิบ  แก้ปัญหาการทุจริตในองค์กร ( การฮั๊วกันคนงาน ) การไม่มีระบบที่ถูกต้อง  อื่นๆ  

*** ดังนั้น สิ่งที่ต้องได้จาก NETSYS ERP/MRP SYSTEM คือ  ต้องแก้ปัญหาโรงงานในทุกๆระบบได้ ต้องรับประกันและพิสูจน์ให้เห็นได้  ผู้ใช้งานทุกๆแผนกมีความเชื่อมั่นในข้อมูลที่ได้รับตรงกับหน้างาน ทำงานด้วยความราบรื่นเป็นระบบอัตโนมัติในทุกๆวัน ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องอยู่โรงงาน ลดเวลาการทำงาน ลดจำนวนคน ลดต้นทุน  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทุกแผนก เพิ่มคุณภาพสินค้า  ควบคุมความถูกต้องด้วยระบบ BARCODE  และเพิ่มกำไรขององค์กร นอกจากนี้ยังได้รับความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ขององค์กรต่อลูกค้า Supplier และการทำมาตราฐานโรงงาน ISO ( ISO Certification )  อื่นๆด้วย  

            ** สนใจในรายละเอียดของฟีเจอร์  หรือ DEMO SOFTWARE  โปรดติดต่อ : 089-0035991  **

  ** Vertical MRP Report   **


    Netsys Erp/Mrp System ในทุกๆแผนก 

  **    Releaseable FPO Listing **

 

** RAW MATERIAL  QR CODE TAG ระบบสร้างขึ้นที่แผนก W/H **
   **  F/G  BARCODE  TAG  ระบบสร้างขึ้นจาก PACKING SYSTEM   **

 


 

           ใบสั่งผลิต WORK ORDER   

การเดินกระบวนการผลิตของใบสั่งผลิต ( WORK ORDER ) ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมด้วย Handheld  (อุปกรณ์เสริม ) 

     ** การเดิน Line การผลิตเม็ดพลาสติคของลูกค้า MEP HEXA(THAILAND) LTD.  **

 ** ซอฟแวร์การวางแผนการผลิตชั้นสูง NETSYS SCHEDULER  **

 

 

     ** CUSTOMER PRODUCT PARTS    **

 

 

 

                                                                                               

 

 ระบบ MRP (Material Requirements Planning) มีประโยชน์กับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไร

 MRP (Material Requirements Planning) เป็นระบบที่ใช้ในการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ซึ่งมีการนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรมหลัก ๆ ดังนี้:

1. อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry)

อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry): ใช้ MRP ในการวางแผนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การจัดหาวัตถุดิบ และการบริหารสต็อก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry): ใช้ MRP ในการจัดการวัตถุดิบสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Industry): ใช้ MRP ในการจัดการวัตถุดิบเพื่อการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการสต็อกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textile Industry): ใช้ MRP ในการวางแผนการผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ การจัดหาวัตถุดิบเช่น ผ้าและเส้นด้าย
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ (Chemical Industry): ใช้ MRP ในการจัดการวัตถุดิบเพื่อการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ยา สี และวัสดุเคมีอื่น ๆ

2. อุตสาหกรรมการก่อสร้าง (Construction Industry)
ใช้ MRP ในการวางแผนและจัดหาวัตถุดิบสำหรับโครงการก่อสร้าง เช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

3. อุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Industry)
ใช้ MRP ในการจัดการวัตถุดิบและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น อุปกรณ์การผ่าตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ และยารักษาโรค

4. อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Industry)
ใช้ MRP ในการวางแผนการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับเครื่องบินและยานอวกาศ

5. อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน (Home Appliances and Household Goods Industry)
ใช้ MRP ในการจัดการการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบสำหรับการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือนต่าง ๆ เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และไมโครเวฟ

6. อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing and Packaging Industry)
ใช้ MRP ในการวางแผนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบสำหรับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เช่น กระดาษ หมึก และวัสดุบรรจุภัณฑ์
การใช้ MRP ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดการสูญเสียวัตถุดิบ และช่วยให้การจัดการสต็อกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
### สรุป:
ระบบ MRP มีความสำคัญอย่างมากต่อโรงงานอุตสาหกรรมในหลายประเภท โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันในตลาดโลก การไม่มีระบบ MRP อาจทำให้เกิดปัญหาหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของโรงงาน


#####ประโยชน์ของระบบ MRP:
1. **เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต**:
- ระบบ MRP ช่วยให้โรงงานวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนวณปริมาณวัสดุที่ต้องใช้และกำหนดเวลาการสั่งซื้อได้อย่างแม่นยำ
2. **ลดปัญหาการขาดแคลนวัสดุ**:
- การคำนวณความต้องการวัสดุล่วงหน้าช่วยลดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจทำให้การผลิตหยุดชะงัก
3. **ควบคุมสินค้าคงคลังได้ดีขึ้น**:
- ระบบ MRP ช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณสินค้าคงคลังที่มากเกินไปหรือไม่เพียงพอ
4. **ลดต้นทุนการผลิต**:
- การลดปริมาณสินค้าคงคลังที่เกินความจำเป็นช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บและการจัดการ รวมถึงลดปัญหาสินค้าที่ล้าสมัย
5. **ปรับปรุงการบริการลูกค้า**:
- ระบบ MRP ช่วยให้โรงงานสามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตรงเวลามากขึ้น เพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้า
6. **เพิ่มความสามารถในการวางแผนและการตัดสินใจ**:
- ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลจากระบบ MRP ในการวางแผนและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ

 
ผลเสียขององค์กรจากการไม่ใช้ระบบ MRP หรือการเลือกระบบ MRP ที่ใช้วิธีการคำนวณผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง
### 1. **การวางแผนการผลิตที่ไม่ถูกต้อง**
- **การขาดแคลนวัตถุดิบ**: เมื่อการคำนวณ MRP ผิดพลาด จะทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในสายการผลิต ส่งผลให้การผลิตต้องหยุดชะงักหรือล่าช้า
- **การมีวัตถุดิบมากเกินไป**: การคำนวณที่ผิดพลาดอาจนำไปสู่การสั่งซื้อวัตถุดิบมากเกินความจำเป็น ทำให้เกิดต้นทุนการจัดเก็บวัตถุดิบที่สูงขึ้นและการใช้พื้นที่เก็บที่ไม่จำเป็น

### 2. **การจัดการสินค้าคงคลังที่ไม่เหมาะสม**
- **สินค้าคงคลังล้นเกิน**: การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและการจัดการ และอาจทำให้วัตถุดิบเสื่อมสภาพหรือหมดอายุ
- **สินค้าคงคลังไม่เพียงพอ**: หากมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ อาจทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ทันท่วงที นำไปสู่ความไม่พอใจของลูกค้าและสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

### 3. **การจัดการการสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้อง**
- **การสั่งซื้อไม่ตรงเวลา**: การสั่งซื้อวัตถุดิบล่าช้าหรือเร็วเกินไปจะทำให้กระบวนการผลิตไม่สามารถดำเนินไปได้ตามแผนที่วางไว้
- **การสั่งซื้อผิดพลาด**: การสั่งซื้อวัตถุดิบที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าหรือการหาวัตถุดิบใหม่ที่ถูกต้อง

### 4. **การจัดการการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ**
- **การหยุดชะงักของการผลิต**: การคำนวณ MRP ที่ผิดพลาดจะทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบหรือการผลิตที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
- **การใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม**: การใช้เครื่องจักรและแรงงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความสิ้นเปลืองและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

### 5. **การตอบสนองต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ไม่ทันเวลา**
- **การล่าช้าในการส่งมอบสินค้า**: การคำนวณที่ผิดพลาดอาจทำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนด ทำให้ลูกค้าไม่พอใจและสูญเสียความเชื่อมั่นในบริษัท
- **การขาดแคลนสินค้า**: เมื่อสินค้าไม่พร้อมจำหน่าย ลูกค้าอาจเปลี่ยนไปใช้บริการของคู่แข่งแทน

### 6. **ต้นทุนที่สูงขึ้นและความสูญเสียทางการเงิน**
- **ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น**: การคำนวณ MRP ที่ผิดพลาดจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม นำไปสู่ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
- **ความสูญเสียทางการเงิน**: การจัดการสินค้าคงคลังและการผลิตที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินที่สำคัญ

### 7. **การบริหารจัดการที่ไม่ดีและความไม่พอใจของพนักงาน**
- **ความไม่พอใจของพนักงาน**: เมื่อกระบวนการผลิตไม่ราบรื่น พนักงานอาจเกิดความเครียดและความไม่พอใจในการทำงาน
- **การบริหารจัดการที่ยากลำบาก**: การคำนวณ MRP ที่ผิดพลาดจะทำให้การบริหารจัดการการผลิตและการจัดการทรัพยากรมีความซับซ้อนและยากลำบากขึ้น

### สรุป
การใช้วิธีการคำนวณ MRP ที่ผิดพลาดจะส่งผลเสียต่อการวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการการสั่งซื้อ การจัดการการผลิต
การตอบสนองต่อคำสั่งซื้อของลูกค้า และนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นและความสูญเสียทางการเงิน นอกจากนี้ยังทำให้การบริหารจัดการยากลำบากและสร้างความไม่พอใจให้กับพนักงาน
ดังนั้นการคำนวณ MRP อย่างถูกต้องและแม่นยำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

* สนใจ DEMO SOFTWARE  โปรดติดต่อ : 089-0035991 Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้