การเลือกโปรแกรมการวางแผนการผลิต MPS/MRP และตาราง MRP

 

**  เหตุผลที่ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับการเลือกระบบ  MPS/MRP  ซอฟแวร์  **  

  NETSYS  MRP TABLE   ** ตาราง MRP ผลของการคำนวณ MPS/MRP  ของ บริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี่ ซอฟท์  **   ตาราง MRP ของ  NETSYS  ERP/MRP SYSTEM ของ  บริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี่ ซอฟท์ ( ประเทศไทย )   เปรียบเทียบกับ ตาราง  MRP ของ  ซอฟแวร์ต่างประเทศ  SAP   

  

      แผนภาพแสดง อัลกอลิธึม ที่สำคัญของหลักการคำนวณ  MRP  TABLE  ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการคำนวณ MPS/MRP ของ ซอฟแวร์ต่างประเทศ SAP  และ ซอฟแวร์ Netys ERP/MRP ของเรา   

( เราจะตรวจสอบว่าซอฟแวร์ ERP/MRP ยี่ห้อได  เป็นระบบ  MPS/MRP  จริงหรือไม่ ควรสอบถาม และได้รับการรับประกันงาน  ( work guarantee  )  จากผู้ค้า  )   ข้อพิสูจน์ชัดเจนอย่างง่ายๆ คือ  ระบบซอฟแวร์นั้นๆ ต้องได้รับการรับประกัน การใช้งานกับโรงงานประกอบชิ้นส่วน  ( Assembly Part Manufacture )  เพราะจะเป็นการคำนวณ MRP ที่ซับซ้อนในหลายระดับชั้น ( BOM LEVEL ) )   ถ้าคำนวณไม่ถูกต้อง จะทำให้ผลการวางแผนการผลิต และ MRP  ที่ได้รับผิดพลาด  ผู้ใช้งานนำไปใช้ ติดขัด ใช้ไม่ได้จริง 

  * เมื่อจุดเริ่มต้นของระบบสำคัญที่สุด คือ ระบบการวางแผนการผลิตและการคำนวณการใช้วัสดุ ( MPS / MRP SYSTEM   ถูกต้อง  ทุกอย่างๆถัดไปก็จะถูกต้อง   ( MODULE อื่นไม่ได้มีความซับซ้อน )  ดังนั้นการเลือกระบบซอฟแวร์ ที่จะใช้ในองค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่สุด การตัดสินว่า "SOFTWARE  ยี่ห้อใด ดี หรือ ไม่ดี  คำนวณการวางแผนการผลิต และทำการผลิต ได้จริงหรือไม่ "   ทุกอย่างจะอยู่ที่เมื่อผู้ปฏิบัติงาน ( USERS ในทุกๆแผนก )  ได้รับข้อมูลการวางแผนการผลิต ( สินค้า งานประกอบ )  และแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ  MRP  ที่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  กับข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นหน้างาน ( เช่น ข้อมูล สินค้าคลังคลังของ วัตถุดิบ ( R/W)  งานระหว่างทำ (WIP) สินค้า  (FG)   ใบสั่งผลิตที่ส่งไปในสายการผลิต ( WO )   ใบสั่งซื้อวัตถุดิบจาก SUPPLIER ที่เปิดไปแล้วแต่ของยังส่งไม่ถึง   (  Outstanding PO  ).. etc   )    ถ้าซอฟแวร์ คำนวณแผนการผลิตและ ใบสั่งผลิต  ( work order ) ถูกต้องในทุกๆวัน  และ ผู้ปฏิบัติงานก็เปิดใบสั่งผลิตนั้นได้จริงๆ  ในทุกๆใบสั่ง  ( มีความพร้อมของ วัตถุดิบ  งานระหว่างทำ   เครื่องจักร  )  ในทุกๆวัน (  เหตุผลเพราะ ระบบซอฟแวร์คำนวณถูกต้อง ในทุกๆวันตลอดเวลา  )    สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกๆแผนกเกิดความมั่นใจในข้อมูล  และความเชื่อมั่นของซอฟแวร์  ส่งผลให้เกิดการการยอมรับของผู้ปฏิบัติงานในทุกๆแผนก  ร่วมกันทำงานและใช้ระบบซอฟแวร์นี้ในทุกๆวันตลอดไป (  PROCEDUER WORK FLOW )    การ Implement  ERP/MRP Software  ขององค์กร ก็จะประสบความสำเร็จ คุ้มค่ากับการวางระบบโรงงาน   *

แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้า ซอฟแวร์นั้นๆ คำนวณวางแผนการผลิตผิดบ้าง ถูกบ้าง หรือไม่รับประกันความถูกต้องของการคำนวณ และความสอดคล้องกับการสั่งซื้อวัตถุดิบที่จะส่งที่โรงงานให้ทันในการผลิต  ( MPS /MRP SYSTEM )  และเมื่อผู้ปฏิบัติงาน เปิดคำสั่งผลิตนั้นแต่ปรากฏว่า ไม่สามารถเปิดผลิตได้  เพราะไม่มีวัตถุดิบเพียงพอที่จะเบิกมาใช้ผลิต   ( RAW MATERIAL NOT ENOUGHT )   ก็จะทำให้ผู้ใช้งาน ( USER )  เกิดความไม่มีความเชื่อมั่นในระบบซอฟแวร์นั้น  เป็นสาเหตุให้เป็นข้ออ้างอิง  ในการไม่ใช้ซอฟแวร์ ทั้งองค์กรได้  นำไปสู่ความล้มเหลวของการ Implement ระบบทั้งองค์กร   *

     ดังนั้น  การพิจารณาเลือกระบบ ซอฟแวร์   ERP/MRP SYSTEM  ที่จะวางระบบโรงงานของเรานั้น เราควรสอบถาม และได้รับการยืนยันในการรับประกันการทำงานของซอฟแวร์ และการรับประกันการวางระบบงาน  IMPLEMENTATION  ( work guarantee  )  จากผู้ค้า

 
 
 
 
 


 **MANUFACTURING EXECUTION & SHOP FLOOR CONTROL PROCESS   การควบคุมการผลิตโดยใช้ระบบ BARCODE/QR CODE และ HAND HELD  ทุกขั้นตอนของลูกค้าโรงงาน  COMPOUND MASTER BATCH  ..etc โดยบริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี่ ซอฟท์ จำกัด   **

** ความสำคัญของ ตาราง MRP กับองค์กร **

           โมดูลที่สำคัญที่สุดของระบบ ERP  ของโรงงานอุตสาหกรรม คงจะต้องเป็นเรื่องของการเตรียมการวางแผนการผลิต ( รวมทั้งการชดเชยของเสีย ( NG )  ด้วย   ) อย่างไรให้โรงงานสามารถมีความพร้อมผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพและทันกำหนดส่งลูกค้าในทุกๆ Order อย่างราบรื่นในทุกๆวัน ไม่ติดขัด   โมดูลที่จัดการในเรื่องนี้คือ  โมดูล MPS/MRP system  ส่วนโมดูลอื่นๆ  เช่น Sales , Purchase , Warehouse , Production , Production Monitoring , Manufacturing Excecution ( MES )  ,  Bar/QR Code Sysem ,  Packing   , OEE System  , Invoicing , Costing   และอื่นๆ ( ตามขอบเขตความต้องการของลูกค้า ) จะเป็นส่วนประกอบเติมเต็มในระบบ  

       ระบบซอฟแวร์ ERP/MRP การผลิตโรงงานหรือ MPS/MRP ของแท้  จะต้องเป็นการคำนวณ MRP CACULATION ของระบบ software ในพารามิเตอร์ต่างๆในแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้องเพื่อสร้างแผนกิจกรรมทั้งหมด  ( MRP Table )  ของการผลิตงานระหว่างทำและสินค้า ( WIP/FG) และแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ( R/W) ของ item code ทุกๆระดับชั้น ( low level ) และทุกๆช่วงเวลาที่ถูกต้องอัตโนมัติและเป็นปัจจุบัน (real-time)  เพื่อการเตรียม resource ทั้งหมดให้พร้อมก่อนการผลิต เพื่อการผลิตเป็นไปด้วยความราบรื่นในทุกๆวัน  คือจุดประสงค์ของ ตาราง MRP ( MRP Table )  

      ผลการคำนวณของระบบ MRP ของแท้ต้องได้รับเป็นตาราง MRP TABLE  ชัดเจน  ( เหมือนซอฟแวร์ต่างประเทศเช่น  SAP )  ต้องสามารถพิสูจน์การคำนวณย้อนกลับได้  SOFTWARE  ซอฟแวร์ต้องคำนวณปรับแผนในทุกๆวัน อย่างต้องถูกต้องเป็นปัจจุบันและอัตโนมัติ  เช่นในแต่ละวันก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆกันไป   เช่นของเสียในแต่ละครั้งของ รหัสสินค้า หรือ  รหัสงานระหว่างทำ ในแต่ละแผนก แตกต่างกันไป  ถ้าซอฟแวร์ไม่มีการคำนวณชดเชยของเสีย พร้อมทั้งปรับแผนการผลิตใหม่  ผู้วางแผนก็ต้องมาคำนวณมือ ( Excel  Manual )  เองว่าจะผลิตชดเชยของเสียในแต่ละรหัส แต่ละแผนก เท่าไหร่  หรือถ้าเอาสะดวกก็จะวางแผนการผลิตครั้งแรกเผื่อเสียไว้มากทีเดียวเลย   แต่แบบนี้ต้นทุนจะสูงและไม่เหมาะกับระบบงานประกอบ   แต่ความเป็นจริง  ระบบซอฟแวร์ MRP ของแท้มีความสามารถคำนวณให้เราและนำไปใช้ทำงานการผลิตถูกต้องได้ 

        เมื่อแผนการทำงานในแต่ละวันทุกอย่างถูกต้องและอัพเดท( Correct & Update ) กับ Stock หน้างานของจริงในทุกๆวัน  ระบบก็จะได้รับความเชื่อมั่น  เชื่อถือ( Trust ) จากพนักงานในองค์กร  เกิดความร่วมมือในการทำงานป็นระบบมาตราฐานที่ดี  (Standard Procedure )  ไม่ขึ้นกับคนใดคนหนึ่ง  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพนักงาน พนักงานใหม่นั้นก็จะเข้าสู่ระบบทีดี ได้ทันที

       ความสำเร็จของการวางระบบ ERP/MRP ขององค์กรก็จะเกิดขึั้น  ซึ่งเป็นการวางระบบ ( ERP/MRP ) ครั้งเดียวและอยู่กับองค์กรตลอดไป  ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คนทำงานเข้า ออก อย่างไรก็ตาม  ระบบโรงงานก็ยังคงอยู่ตลอดไป   นอกจากนั้นยังได้การเตรียมตัวที่ดีในการนำ บริษัท หรือ องค์กรเข้าสู่ ระบบมาตราฐาน  ISO  ในทุกๆ Version ที่ต้องการตลอดไป

       ดังนั้น ระบบ MRP  ของแท้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ องค์กรต้องสามารถนำ MRP TABLE ที่ได้ไปปฎิบัติงานแล้วแก้ปัญหาที่โรงงานประสบอยู่แล้วเห็นผลได้อย่างชัดเจน   ระบบ MPS/MRP  ไม่ใช่เพียงการคำนวณแบบง่ายๆ เช่นคำนวณจากสูตรการผลิต ( BOM ) หรือพารามิเตอร์ที่ไม่ครบไม่ถูกต้อง   เช่นการจองสต๊อค( stock ) หรืออื่นๆ   หรือผู้ใช้ ( users ) จะต้องป้อนแผนการผลิต ( MPS ) หรือข้อมูลเอง  ซึ่งแบบนี้จะมิใช่ระบบ MPS/MRP ที่แท้จริง  เพราะ MPS/MRP  แท้จริงจะต้องคำนวณให้เราและปรับแผนการผลิต ของการประกอบ หรือ สินค้า  ( WIP/FG )   ให้เราได้ทุกๆวัน  ( จะ Run ปรับเป็นรายอาทิตย์  รายวัน หรือ เมื่อไหร่ก็ได้ขึันกับโรงงาน )        (   เพราะระบบ MRP  มิได้เพียงคำนวณการหาวัสดุเพื่อการจัดซื้อ ( R/W  ) เท่านั้น  แต่ยังคำนวณแผนการผลิตของงานประกอบ และสินค้า  ในช่วงเวลาที่เราต้องการ เช่น ปรับแผนผลิตรายวันให้เราด้วย  ) 

       ดังนั้น ระบบ MPS /MRP ของแท้จึงจะต้องปรับแผนการผลิตให้เราได้ด้วย  เมื่อแผนการผลิตในทุกๆแผนกถูกปรับให้ถูกต้องในทุกครั้งที่เราจะใช้  สอดคล้องกับแผนการสั่งซื้่อวัตถุดิบจาก Supplier ของแผนกจัดซื้อ ( ซึ่งได้รับ  MRP Recommandation  มาก่อนเรียบร้อยแล้ว )   การทำงานจึงไม่ติดขัด  และเรื่องอื่นๆที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อน    

       แต่ถ้าระบบ  Software  ไม่คำนวณ MRP  ให้หรือคำนวณให้ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับความจริง  หรือคำนวณช้าใช้เวลานาน  แทนที่จะแก้ปัญหาโรงงานแต่จะสร้างปัญหา ความยุ่งยาก  เสียเงิน เสียเวลา เสียโอกาส ขององค์กร   

      ดังนั้นการวางระบบจึงต้องพิจารณาติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องก่อน  นั่นคือการเลือกระบบ Software ERP/MRP   และ บริษัท ที่จะรับผิดชอบการวางระบบว่าต้องเป็นของแท้  มีการรับประกันงาน  การTurn-key Implement  ทั้งหมดของโรงงานเพื่อความมั่นใจและยืนยันความสำเร็จขององค์กร 

       **  ในระบบ  Netsys Erp/Mrp System  นอกจากจะเป็นระบบ ERP MRP  ของแท้ทั้งหมดตามทึ่กล่าวแล้ว  บริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี ซอฟท์ ยังมี ระบบ การจัดตารางการผลิตแบบอัตโนมัติ  ( Netsys Scheduling, Advanced Planning )  ในการเชื่อมต่อการวางแผน Master Production Schedule Plan , MRP,  Production ,  Manufacturing Excecution ( MES )  ,  Bar Code /QR Code Sysem ,  Packing   , OEE System  , Invoicing , Costing   และอื่นๆ  และนำคำสั่งผลิตไปสู่การจัดลำดับงานการผลิตในทุกเครื่่องจักร   ข้อจำกัดงานกับเครื่องจักร กำลังการผลิต  และอื่นๆในทุกๅขบวนการโดยสมมูรณ์  จบในที่เดียว   

  ( โปรดดูรายละเอียด  หัวข้อ  Advanced Planning )  

    


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้