การเลือกโปรแกรมการวางแผนการผลิต MPS/MRP และตาราง MRP

ระบบ  software " NETSYS ERP/MRP SYSTEM "  ติดตั้งที่บริษัทก่อสร้างระบบการวางท่อส่งน้ำมัน และ Plant ของระบบส่งน้ำมัน   (  บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   )  ( CAZ (THAILAND )  PCL ) 

   

**  ความสำคัญของการเลือกระบบ MPS/MRP และตาราง MRP  **   

 

 

  NETSYS MRP TABLE   ** ตาราง MRP ผลของการคำนวณ MPS/MRP ต้องอยู่ในรูปตาราง MRP เท่านั้น ** 

 

 

 

    ตาราง MRP ของ  NETSYS MRP  ของ  บริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี่ ซอฟท์ ( ประเทศไทย )   เปรียบเทียบกับ ตาราง  MRP ของ  ซอฟแวร์ต่างประเทศ  SAP

 

 


 **MANUFACTURING EXECUTION & SHOP FLOOR CONTROL PROCESS   การควบคุมการผลิตโดยใช้ระบบ BARCODE/QR CODE และ HAND HELD  ทุกขั้นตอนของลูกค้าโรงงาน  COMPOUND MASTER BATCH  ..etc โดยบริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี่ ซอฟท์ จำกัด   **

** ความสำคัญของ ตาราง MRP กับองค์กร **

           โมดูลที่สำคัญที่สุดของระบบ ERP  ของโรงงานอุตสาหกรรม คงจะต้องเป็นเรื่องของการเตรียมการวางแผนการผลิต ( รวมทั้งการชดเชยของเสีย ( NG )  ด้วย   ) อย่างไรให้โรงงานสามารถมีความพร้อมผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพและทันกำหนดส่งลูกค้าในทุกๆ Order อย่างราบรื่นในทุกๆวัน ไม่ติดขัด   โมดูลที่จัดการในเรื่องนี้คือ  โมดูล MPS/MRP system  ส่วนโมดูลอื่นๆ  เช่น Sales , Purchase , Warehouse , Production , Production Monitoring , Manufacturing Excecution ( MES )  ,  Bar/QR Code Sysem ,  Packing   , OEE System  , Invoicing , Costing   และอื่นๆ ( ตามขอบเขตความต้องการของลูกค้า ) จะเป็นส่วนประกอบเติมเต็มในระบบ  

       ระบบซอฟแวร์ ERP/MRP การผลิตโรงงานหรือ MPS/MRP ของแท้  จะต้องเป็นการคำนวณ MRP CACULATION ของระบบ software ในพารามิเตอร์ต่างๆในแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้องเพื่อสร้างแผนกิจกรรมทั้งหมด  ( MRP Table )  ของการผลิตงานระหว่างทำและสินค้า ( WIP/FG) และแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ( R/W) ของ item code ทุกๆระดับชั้น ( low level ) และทุกๆช่วงเวลาที่ถูกต้องอัตโนมัติและเป็นปัจจุบัน (real-time)  เพื่อการเตรียม resource ทั้งหมดให้พร้อมก่อนการผลิต เพื่อการผลิตเป็นไปด้วยความราบรื่นในทุกๆวัน  คือจุดประสงค์ของ ตาราง MRP ( MRP Table )  

      ผลการคำนวณของระบบ MRP ของแท้ต้องได้รับเป็นตาราง MRP TABLE  ชัดเจน  ( เหมือนซอฟแวร์ต่างประเทศเช่น  SAP )  ต้องสามารถพิสูจน์การคำนวณย้อนกลับได้  SOFTWARE  ซอฟแวร์ต้องคำนวณปรับแผนในทุกๆวัน อย่างต้องถูกต้องเป็นปัจจุบันและอัตโนมัติ  เช่นในแต่ละวันก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆกันไป   เช่นของเสียในแต่ละครั้งของ รหัสสินค้า หรือ  รหัสงานระหว่างทำ ในแต่ละแผนก แตกต่างกันไป  ถ้าซอฟแวร์ไม่มีการคำนวณชดเชยของเสีย พร้อมทั้งปรับแผนการผลิตใหม่  ผู้วางแผนก็ต้องมาคำนวณมือ ( Excel  Manual )  เองว่าจะผลิตชดเชยของเสียในแต่ละรหัส แต่ละแผนก เท่าไหร่  หรือถ้าเอาสะดวกก็จะวางแผนการผลิตครั้งแรกเผื่อเสียไว้มากทีเดียวเลย   แต่แบบนี้ต้นทุนจะสูงและไม่เหมาะกับระบบงานประกอบ   แต่ความเป็นจริง  ระบบซอฟแวร์ MRP ของแท้มีความสามารถคำนวณให้เราและนำไปใช้ทำงานการผลิตถูกต้องได้ 

        เมื่อแผนการทำงานในแต่ละวันทุกอย่างถูกต้องและอัพเดท( Correct & Update ) กับ Stock หน้างานของจริงในทุกๆวัน  ระบบก็จะได้รับความเชื่อมั่น  เชื่อถือ( Trust ) จากพนักงานในองค์กร  เกิดความร่วมมือในการทำงานป็นระบบมาตราฐานที่ดี  (Standard Procedure )  ไม่ขึ้นกับคนใดคนหนึ่ง  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพนักงาน พนักงานใหม่นั้นก็จะเข้าสู่ระบบทีดี ได้ทันที

       ความสำเร็จของการวางระบบ ERP/MRP ขององค์กรก็จะเกิดขึั้น  ซึ่งเป็นการวางระบบ ( ERP/MRP ) ครั้งเดียวและอยู่กับองค์กรตลอดไป  ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คนทำงานเข้า ออก อย่างไรก็ตาม  ระบบโรงงานก็ยังคงอยู่ตลอดไป   นอกจากนั้นยังได้การเตรียมตัวที่ดีในการนำ บริษัท หรือ องค์กรเข้าสู่ ระบบมาตราฐาน  ISO  ในทุกๆ Version ที่ต้องการตลอดไป

       ดังนั้น ระบบ MRP  ของแท้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ องค์กรต้องสามารถนำ MRP TABLE ที่ได้ไปปฎิบัติงานแล้วแก้ปัญหาที่โรงงานประสบอยู่แล้วเห็นผลได้อย่างชัดเจน   ระบบ MPS/MRP  ไม่ใช่เพียงการคำนวณแบบง่ายๆ เช่นคำนวณจากสูตรการผลิต ( BOM ) หรือพารามิเตอร์ที่ไม่ครบไม่ถูกต้อง   เช่นการจองสต๊อค( stock ) หรืออื่นๆ   หรือผู้ใช้ ( users ) จะต้องป้อนแผนการผลิต ( MPS ) หรือข้อมูลเอง  ซึ่งแบบนี้จะมิใช่ระบบ MPS/MRP ที่แท้จริง  เพราะ MPS/MRP  แท้จริงจะต้องคำนวณให้เราและปรับแผนการผลิต ของการประกอบ หรือ สินค้า  ( WIP/FG )   ให้เราได้ทุกๆวัน  ( จะ Run ปรับเป็นรายอาทิตย์  รายวัน หรือ เมื่อไหร่ก็ได้ขึันกับโรงงาน )        (   เพราะระบบ MRP  มิได้เพียงคำนวณการหาวัสดุเพื่อการจัดซื้อ ( R/W  ) เท่านั้น  แต่ยังคำนวณแผนการผลิตของงานประกอบ และสินค้า  ในช่วงเวลาที่เราต้องการ เช่น ปรับแผนผลิตรายวันให้เราด้วย  ) 

       ดังนั้น ระบบ MPS /MRP ของแท้จึงจะต้องปรับแผนการผลิตให้เราได้ด้วย  เมื่อแผนการผลิตในทุกๆแผนกถูกปรับให้ถูกต้องในทุกครั้งที่เราจะใช้  สอดคล้องกับแผนการสั่งซื้่อวัตถุดิบจาก Supplier ของแผนกจัดซื้อ ( ซึ่งได้รับ  MRP Recommandation  มาก่อนเรียบร้อยแล้ว )   การทำงานจึงไม่ติดขัด  และเรื่องอื่นๆที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อน    

       แต่ถ้าระบบ  Software  ไม่คำนวณ MRP  ให้หรือคำนวณให้ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับความจริง  หรือคำนวณช้าใช้เวลานาน  แทนที่จะแก้ปัญหาโรงงานแต่จะสร้างปัญหา ความยุ่งยาก  เสียเงิน เสียเวลา เสียโอกาส ขององค์กร   

      ดังนั้นการวางระบบจึงต้องพิจารณาติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องก่อน  นั่นคือการเลือกระบบ Software ERP/MRP   และ บริษัท ที่จะรับผิดชอบการวางระบบว่าต้องเป็นของแท้  มีการรับประกันงาน  การTurn-key Implement  ทั้งหมดของโรงงานเพื่อความมั่นใจและยืนยันความสำเร็จขององค์กร 

       **  ในระบบ  Netsys Erp/Mrp System  นอกจากจะเป็นระบบ ERP MRP  ของแท้ทั้งหมดตามทึ่กล่าวแล้ว  บริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี ซอฟท์ ยังมี ระบบ การจัดตารางการผลิตแบบอัตโนมัติ  ( Netsys Scheduling, Advanced Planning )  ในการเชื่อมต่อการวางแผน Master Production Schedule Plan , MRP,  Production ,  Manufacturing Excecution ( MES )  ,  Bar Code /QR Code Sysem ,  Packing   , OEE System  , Invoicing , Costing   และอื่นๆ  และนำคำสั่งผลิตไปสู่การจัดลำดับงานการผลิตในทุกเครื่่องจักร   ข้อจำกัดงานกับเครื่องจักร กำลังการผลิต  และอื่นๆในทุกๅขบวนการโดยสมมูรณ์  จบในที่เดียว   

  ( โปรดดูรายละเอียด  หัวข้อ  Advanced Planning )  

    


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้