การเลือกระบบ MPS/MRP ที่เป็นของแท้และตาราง MRP

 **  ความสำคัญของการเลือกระบบ MPS/MRP ที่เป็นของแท้และตาราง MRP  **   

  NETSYS MRP TABLE   ** ตาราง MRP ผลของการคำนวณ MPS/MRP ต้องอยู่ในรูปตาราง MRP เท่านั้น ** 

       ตาราง MRP ของ  NETSYS MRP  ของ  บริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี่ ซอฟท์ ( ประเทศไทย )   เปรียบเทียบกับ ตาราง  MRP ของ  ซอฟแวร์ต่างประเทศ  SAP 

           ** ความสำคัญของ ตาราง MRP กับองค์กร **

           โมดูลที่สำคัญที่สุดของระบบ ERP  ของโรงงานอุตสาหกรรม คงจะต้องเป็นเรื่องของการเตรียมการวางแผนการผลิต ( รวมทั้งการชดเชยของเสีย ( NG )  ด้วย   ) อย่างไรให้โรงงานสามารถมีความพร้อมผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพและทันกำหนดส่งลูกค้าในทุกๆ Order อย่างราบรื่นในทุกๆวัน ไม่ติดขัด   โมดูลที่จัดการในเรื่องนี้คือ  โมดูล MPS/MRP system  ส่วนโมดูลอื่นๆ  เช่น Sales , Purchase , Warehouse , Production , Production Monitoring , Pakcing  และอื่นๆ จะมีในระบบอยู่แล้ว 

       ระบบซอฟแวร์ ERP/MRP การผลิตโรงงานหรือ MPS/MRP ของแท้  จะต้องเป็นการคำนวณ MRP CACULATION ของระบบ software ในพารามิเตอร์ต่างๆที่ถูกต้องเพื่อสร้างแผนกิจกรรมของการผลิตงานระหว่างทำและสินค้า ( wip/fg ) และแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ( R/W) ของ item code ทุกๆระดับชั้น ( low level ) และทุกๆช่วงเวลาที่ถูกต้องอัตโนมัติและเป็นปัจจุบัน (real-time)  เพื่อการเตรียม resource ทั้งหมดให้พร้อมก่อนการการผลิต เพื่อการผลิตเป็นไปด้วยความราบรื่นในทุกๆวัน คือจุดประสงค์ของ ตาราง MRP ( MRP Table )  

      ผลการคำนวณของระบบ MRP ของแท้ต้องได้รับเป็นตาราง MRP TABLE  ชัดเจน  ( เหมือนซอฟแวร์ต่างประเทศเช่น  SAP )  ต้องสามารถพิสูจน์การคำนวณย้อนกลับได้  SOFTWARE  ซอฟแวร์คำนวณปรับแผนในทุกๆวัน อย่างต้องถูกต้องเป็นปัจจุบันและอัตโนมัติ  เช่นในแต่ละวัน ก็จะมีของเสียในแต่ละ รหัสสินค้า หรือ  รหัสงานระหว่างทำ ในแต่ละแผนก ไม่เท่ากัน  ถ้าซอฟแวร์ไม่มีการคำนวณแผนใหม่ ผู้วางแผนก็ต้องมาคำนวณมือเองว่าจะผลิตชดเชยของเสียในแต่ละรหัส แต่ละแผนก เท่าไหร่  ซึ่งความเป็นจริง ระบบ MRP สามารถคำนวณให้ได้

        เมื่อแผนการทำงานในแต่ละวันทุกอย่างถูกต้องและอัพเดท( Correct & Update ) กับ Stock หน้างานของจริงในทุกๆวัน  ระบบก็จะได้รับความเชื่อมั่น  เชื่อถือ( Trust ) จากพนักงานในองค์กร  เกิดความร่วมมือในการทำงานป็นระบบมาตราฐานที่ดี  (Standard Procedure )  ไม่ขึ้นกับคนใดคนหนึ่ง  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพนักงาน พนักงานใหม่นั้นก็จะเข้าสู่ระบบทีดี ได้ทันที

       ความสำเร็จของการวางระบบ ERP/MRP ขององค์กรก็จะเกิดขึั้น  ซึ่งเป็นการวางระบบ ( ERP/MRP ) ครั้งเดียวและอยู่กับองค์กรตลอดไป  นอกจากนั้นยังได้การเตรียมตัวที่ดีในการนำ บริษัท หรือ องค์กรเข้าสู่ ระบบมาตราฐาน  ISO  ในทุกๆ Version ที่ต้องการตลอดไป

       ดังนั้น ระบบ MRP  ของแท้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ องค์กรต้องสามารถนำ MRP TABLE ที่ได้ไปปฎิบัติงานแล้วแก้ปัญหาที่โรงงานประสบอยู่แล้วเห็นผลได้อย่างชัดเจน  ไม่ใช่เพียงการคำนวณแบบง่ายๆ เช่นคำนวณจากสูตรการผลิต ( BOM ) หรือพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง   เช่นการจองสต๊อค( stock ) หรืออื่นๆ   หรือผู้ใช้ ( users ) จะต้องป้อนแผนการผลิต ( MPS ) หรือข้อมูลเอง  ซึ่งแบบนี้จะมิใช่ระบบ MPS/MRP ที่่แท้จริง  เพราะ MPS/MRP  แท้จริงจะต้องคำนวณให้เราและปรับแผนให้เราได้ทุกๆวัน ถ้าระบบไม่คำนวณให้หรือคำนวณช้าใช้เวลานาน   แทนที่จะแก้ปัญหาแต่จะสร้างปัญหา ความยุ่งยาก เสียเวลา เสียโอกาส ขององค์กร 

       **  ในระบบ  Netsys Erp/Mrp System  นอกจากจะเป็นระบบ ERP MRP  ของแท้ทั้งหมดตามทึ่กล่าวแล้ว  บริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี ซอฟท์ ยังมี ระบบ การจัดตารางการผลิตแบบอัตโนมัติ  ( Netsys Scheduling, Advanced Planning )  ในการเชื่อมต่อการวางแผน Master Schedule Plan ไปสู่การจัดลำดับงานของคำสั่งผลิตในทุกเครื่่องจักรและทุกๅขบวนการโดยสมมูรณ์  

    


Powered by MakeWebEasy.com