บริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี่ซอฟท์ จำกัด    ERP FACTORY SOFT CO., LTD.      

               ติดตั้ง วางระบบงานซอฟแวร์โรงงานอุตสาหกรรม ERP/MPS/MRP การวางแผนการผลิต ( MPS ) การคำนวณการจัดหาวัสดุ ( MRP )  การจัดตารางการผลิต ( Production Scheduling , Advanced Planning  ) และการบริหารทรัพยากรทางธุรกิจในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งแบบในองค์กร ( On-Premise ) หรือบนคราวน์ ( On Cloud ) 

     **  เราคือทีมงาน บริษัทพัฒนาซอฟแวร์ ( Softwarte House ) ทางด้านซอฟแวร์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง  เราคือตัวจริงของงานด้านการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผลิต  MRP  หรือ การจัดตารางการผลิต  ( Prduction Scheduling , Advance Planning  )

          ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีของทีมงานโปรแกรมเมอร์ และนักวิเคราะห์ระบบของบริษัทพัฒนาซอฟแวร์ต่างประเทศ   เราเชี่ยวชาญระบบงานด้าน  MPS/MRP  การจัดตารางการผลิต ( Production Scheduling , Advance Planning  )   ของลูกค้าระบบโรงงานการผลิต Electronic Parts , Assembly Parts , Automotive Parts , Plastics, Master Batch , Compound, Mixing  และงาน Parts  งานประกอบที่ซับซ้อน และโรงงานที่ต้องการเสาะหาซอฟแวร์ เพื่อแก้ปัญหาการผลิตของโรงงาน    ** 

                                                                    * บริษัทที่รับประกัน  Software และ Implementation กับโรงงานลูกค้า 100 % *

                **  Netsys Erp/Mrp System ระบบ Software ที่ใช้หลักการวิธีการคำนวณ MPS/MRP เช่นเดียวกับ ERP/MRP world-wide Software ต่างประเทศ เช่น SAP R3 ,SAP B1 .. etc  ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า ระบบ Software ของบริษัท การทำงานเทียบเท่ากับ Software ต่างประเทศ **

                            ** ระบบ MPS/MRP ของแท้หรือไม่ต้องพิจารณาที่ตาราง MRP **

                   *ระบบ Advance ERP/MRP SOFTWARE  ( Proactive ERP/MRP ) ของแท้ ( concept  จาก  SAP ) ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบ มิไช่การเพียงมี ERP แบบทั่วๆไป *

                       * หลักการทำงาน ERP/MRP Software และผลที่ได้รับเทียบเท่า Software ชั้นนำต่างประเทศ ( SAP ..etc) ( ด้วยประสบการณ์ทีมงาน SAP ) *

                  -  ติดตั้ง วางระบบงาน Implementation  ระบบซอฟแวร์  Manufacturing ERP/MPS/MRP Software กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดโดยตรงอย่างแท้จริง 

        Netsys Production Scheduling System by Erp Factory Soft Co.,Ltd.  ระบบซอฟแวร์ Graphical การวางแผนการจัดตารางการผลิต ( Production Scheduling, Advance Planning ) ของโรงงานอุตสาหกรรม 

         -  ระบบซอฟแวร์อีกชุดหนึ่งของตระกูล   Netsys   คือระบบการจัดตารางการผลิต ( Production Scheduling, Advanced Planning )  ซึ่งเป็น Graphical Production Scheduling Software   จุดประสงค์เพื่อให้ผู้วางแผนการผลิต ( Planner ) ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดตารางการผลิตที่ซับซ้อนให้กับงานการผลิต ( Order , Work Order  ) เพื่อให้สินค้า ( F/G)  หรือ งานระหว่างทำแต่ละขั้นตอน ( Work in process ) เหมาะสมกับเครื่องจักรทุกๆเครื่อง ในทุกๆขบวนการ ( Process )  โดยอัตโนมัติ  ทำให้องค์กรบริหารการใช้เครื่องจักรและเวลาการทำการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด  ใช้เวลาการทำงานสั้นที่สุด  การส่งงานสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลาในทุกๆคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ    ( Optimize and Line Balance Scheduling  Software  )  

  Netsys Production Scheduling ( Advanced Planning )    โปรแกรมการจัดตารางการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท  ( Flow Shop, Job Shop ) 
    ระบบ Netsys Erp/MRp  หลักการทำงานเทียบ  เท่า SAP  ERP/MRP

    สนใจ สอบถามรายละเอียดและติดต่อ Demo


   โทร.   02-1147817  ,  089-0035991 

  - ระบบ  Netsys ERP/MRP เหมาะกับอุตสาหรรมใด
   1. โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ต้องการระบบการ วางแผนการผลิต และการควบคุมกิจกรรมในโรงงาน      อุตสาหกรรมที่ดี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหา ความซับซ้อนกับการดูแล ควบคุม การผลิตทั้งโรงงาน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรม Automotive Parts , Electronics Parts,  Parts , ..  และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติค ในขบวนการ เป่า  ฉีด   พิมพ์   เช่น  อุตสาหกรรมผลิต แกลลอน  ขวด พลาสติค  หรือ อืนๆ 
                                   
     รับประกันการทำงานของ Software ถูกต้องเหมือนระบบ Software ต่างประเทศ ( SAP )  
    2. โรงงานอุตสาหกรรม ที่เคยประสบความผิดหวังกับการใช้ระบบ Software ERP/MRP อื่นๆ
    3. บริษัทรับประกันการทำงานของ Software และ Implementation
    บริษัทเน้นในเรื่องการให้ระบบ Software คำนวณแผนการผลิต  และแผนการจัดซื้อวัสดุ ที่ถูกต้อง และแผนการทำงานอื่นๆ ที่สอดคล้องในทุกแผนกๆ  การทำงาน Software ใช้งานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่ได้ประโยชน์สูง  สามารถนำไปทำงาน หรือ ปรับเปลี่ยน เพื่อประสิทธิภาพการผลิตอย่างสูงสุดและทำงานได้จริง 
      บริษัทเน้นความความสำเร็จของการ Implement ERP/MRP Software ในระบบการผลิตของโรงงานเพื่อให้โรงงานลูกค้ามีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดเป็นสำคัญ  

     Netsys ERP/MRP  คือ ระบบ software package ของบริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี่ ซอฟท์  ที่มีความสามารถในการคำนวณระบบ MRP ที่ซับซ้อน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการผลิตทั้ง  Main Process และ Sub Process และคำนวณการจัดหาวัสดุเป็นชั้นๆ ที่รวดเร็วและใช้ง่าย  การเชื่อมโยงระบบข้อมูลทุกๆแผนกของโรงงานเข้าด้วยกัน ตั้งแต่การรับ  Order จากลูกค้า หลังจากนั้น             

    -  Software คำนวณ MPS /MRP  เพื่อออกแผนการทำงานทั้งการผลิตในแต่ละขั้นตอน หรือการสั่่งซื้อวัตถุดิบ 
    -  การออกคำสั่งผลิต 
    - การอัพเดทรายการผลิต การควบคุมคณภาพการผลิต ( QC/QA )
    - การติดตามการผลิต จนกระทั่งผลิตทุกขั้นตอนจนเสร็จ   
    - การเตรียมการบรรจุ ( Pick & Pack ) Serial No.   
    - การสร้าง Bar Code หรือ  QR Code TAG  เพื่อการบรรจุสินค้า  ออก Label   

    - ระบบรองรับสร้าง Serial Nunmber ของสินค้าแต่ละชิ้น จนกระทั่ง Logistic ออกอินวอยซ์เพื่อขาย  ด้วยการทำงานที่ถูกต้อง และง่ายๆ เป็นขั้นเป็นตอน  
        การ run MRP Calculation เพียงไม่กี่นาที การจัดการคำนวณกับ  Sales Order หรือ Sales Forecast  Stock ของทั้ง วัตถุดิบ สินค้า  และ งานระหว่างทำ 

Work Order ที่เปิดผลิตไปก่อน  และ  คำสั่งผลิตที่กำลังจะเสร็จสิ้น  แผนทุกอย่าง ระบบ Software จะเป็นผู้คำนวณให้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็น Guide Line หรือ แผนที่การทำงานของทุกแผนกในแต่ละวัน  แต่ทั้งหมดที่กล่าว เป็นการวางแผนโดยระบบ    ระบบ Netsys ยังยืดหยุ่นในการยอมรับการปรับแผน หรือ สถานการณ์การทำงานจริงของ Planner หรือ ผู้ใช้ ( users ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง แต่ยังคงความถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญ 

    จุดประสงค์เพื่อช่วยให้กระบวนการในทุกๆข้้นตอนการผลิต และการจัดการในทุกๆแผนก ตั้งแต่ ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ  ฝ่ายวางแผนการผลิต  ฝ่ายการผลิตและควบคุม  ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ  ฝ่ายโลจิสติกส์ ทำงานอย่างสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพในทุกๆขั้นตอน การส่งมอบต่อลูกค้าทันเวลา และสินค้ามีคุณภาพสูงสุด 

    ในระบบ Netsys Erp/MRp  เป็นระบบที่ทำงานง่ายและรวดเร็ว   ( 3000 WORDS ) 


 
 
  

 


    แผนภาพระบบการทำงาน ของ  Netsys Erp/Mrp System  MRP TABLE  (  ตารางผลการคำนวณ  MPS/MRP ) 
 MRP TABLE  (  ตารางผลการคำนวณ  MPS/MRP  ของ Netsys ERP/MRP Software ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นและเป็นหัวใจของระบบการวางแผนทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรม)     *  ตาราง MRP คืออะไร และทำไมถึงเป็นหลักคิดสำคัญในการเลือก Implement ซอฟแวร์  ERP/MRP โรงงาน  *

       ตาราง MRP  เป็นตารางการคำนวณแผนกิจกรรมทั้งหมดของโรงงานในขณะนั้นๆ  ทั้งกิจกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบและแผนการผลิต ทั้งแผนผลิตงานระหว่างทำ (wip) หรือ สินค้า (f/g) ในแต่ละขบวนการ แต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม  เป้าหมายคือการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน  เพื่อป้องกันการขาดวัตถุดิบหรือขาดความพร้อมอื่นๆเมื่อถึงเวลาผลิตจริง  การผลิตในโรงงานต้องทำงานอย่างราบรื่นไม่สะดุด  ทุกๆรายการ Item Code  ต้องถูกทำอย่างถูกที่ถูกเวลา ( what , how many , when )  เพื่อให้ทุกๆออร์เดอร์เสร็จทันกำหนดส่ง ( In Time )   สต๊อค (Stock) ของโรงงานทุกๆ item code  ต้องไม่ขาดเมื่อจะหยิบใช้   และอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมตลอดเวลา ไม่มากไป ไม่น้อยไป เพราะพื้นที่การเก็บรักษา ( warehouse ) คือ ค่าเสียโอกาส ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในทุกๆวัน และ MRP Table เป็นแผนที่การทำงาน ( synchronize working map )  ที่ทุกๆแผนกจะถือเป็นฉบับเดียว เพื่อการทำงานที่สอดคล้องกันในทุกๆขบวนการผลิตในทุกๆวันตลอดไป  

       ดังนั้นถ้า Software ออก MRP Table ที่ดี และแผนงานของทุกๆแผนกในทุกๆวันว่าแต่ละแผนกจะต้องทำอะไร  (what ) จำนวนเท่าไหร่ ( how many )  และทำเมื่อไหร่ ( when )  อย่างถูกต้องและนำไปใช้ได้จริง ( practical ) ในทุกๆวัน  ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าหนัาที่ทุกๆแผนกในองค์กรเชื่อมั่น ยอมรับและยึดถือในการปฎิบัติงาน  การ Implement ระบบโรงงานก็จะประสบความสำเร็จ เพราะรายละเอียดอื่นๆที่เหลือ ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน  

       ในระบบ MPS/MRP Calculation ของ NETSYS ERP/MRPSYSTEM   ไม่ใช่แค่ให้ผลลัพธ์ดังกล่าวเท่านั้น  แต่ระบบ NETSYS ERP/MRPSYSTEM  มี feature  ให้พนักงานในแต่ละแผนก รับทราบ และรู้ล่วงหน้า ว่าจะมีงานใดมาถึงตนเอง เพื่อการเตรียมงาน เตรียมคนงาน  เตรียมเครื่องจักร  และทรัพยากรณ์ อื่นๆ ให้ทุกๆแผนกพร้อมเสมอเมื่องานมาถึง  จึงเป็นเหตุผลที่ MPS/MRP ของซอฟแวร์ที่ดีเป็นแผนที่สำคัญที่สุด


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image

Easy to start

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis.

image

Make high profits

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis.

image

Support 24/7

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้